XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje

Antonio Matošević, mag. iur.

kontakt podaci: 01 2328 485,

e-mail adresa: [email protected]

Odluka o imenovanju službenika za informiranje


Ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Obavijest o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije 

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih troškova koji nastanu pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. Visina naknade definirana je u Kriterijima.

  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)

  • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)

  • Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 141/22)


Godišnja izvješća:

Godišnje izvješće za 2015. godinu (.pdf, .csv)

Godišnje izvješće za 2016. godinu (.pdf, .csv)

Godišnje izvješće za 2017. godinu (.pdf, .csv)

Godišnje izvješće za 2018. godinu (.pdf, .csv)

Godišnje izvješće za 2019. godinu (.pdf, .csv)

Godišnje izvješće za 2020. godinu (.pdf, .csv)

Godišnje izvješće za 2021. godinu (.pdf, .csv)

Godišnje izvješće za 2022. godinu (.pdf, .csv)

Godišnje izvješće za 2023. godinu (.pdf, .csv)


XV. gimnazija
Loading...