XV. gimnazija, Jordanovac 8. Zagreb

Kućni red

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnji red XV. gimnazije (u daljem tekstu: Škola).

Članak 2.

Ovan Pravilnik odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u Školi.

Članak 3.

S odredbama ovoga Pravilnika razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje.

Jedan primjerak ovoga Pravilnika ističe se na vidljivom mjestu kod ulaznih vrata.

 

II. BORAVAK U PROSTORU ŠKOLE

Članak 4.

Učenici, radnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru Škole samo tijekom radnog vremena Škole.

Članak 5.

U prostoru Škole zabranjeno je:

– pušenje

– nošenje oružja

– pisanje po zidovima i inventaru Škole

– bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma i sl.

– unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava

– unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju

– igranje igara na sreću i sve vrste kartanja

– unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja.

Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Školu strane osobe.

Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš škole.

Članak 6.

Dužnost je radnika, učenika i drugih osoba koje borave u Školi, skrbiti se o imovini Škole prema načelu dobroga gospodara.

Članak 7.

Radnici Škole moraju se racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspolaganje.

Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili durgi kvar radnici i učenici obvezni su prijaviti dežurnom nastavniku, voditelju turnusa ili tajniku.

Članak 8.

Radnici i učenici Škole dužni su kulturno se odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Školi.

Članak 9.

Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

 

III. RADNO VRIJEME

 

Članak 10.

Radno vrijeme Škole je od 6,00 do 14,00 prijepodne i od 14,00 do 21,30 sati poslijepodne.

Članak 11.

Školska vrata obvezno se zaključavaju, osim neposredno prije i nakon završetka nastave te za vrijeme velikog odmora

Članak 12.

Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena.

Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.

Članak 13.

Raspored radnog vremena ravnatelja i tajnika u svezi s prijemom stranaka obvezno se ističe na ulaznim vratima Škole.

Članak 14.

Roditelji mogu razgovarati s nastavnicima Škole u dane primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni nastavnik.

 

IV. UČENICI

 

Članak 15.

Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike obrazovnog rada.

Učenik je dužan doći u Školu najkasnije 10 minuta prije početka nastave, a napustiti Školu najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obveza i školskih aktivnosti.

Članak 16.

Učenik je dužan:

– kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje

– dati prednost prolaza nastavnicima, ostalim radnicima Škole odnosno građanima u posjetu Školi

– održavati čistima i urednima prostore Škole

– dolaziti uredan u Školu

– nakon dolaska u Školu odjevne predmete i osobne stvati odložiti na mjesto određeno za tu namjenu

– mirno ući u učionicu najmanje pet minuta prije početka nastave i pripremiti se za rad

– u slučaju kašnjenja javiti se dežurnom nastavniku

– uljudno se odnositi prema nastavnicima i drugim radnicima Škole.

Članak 17.

Na znak za početak nastave učenici su obvezni biti na svojim mjestima i pripremiti pribor za rad.

Svaki učenik ima svoje mjesto rada, koje može promijeniti samo uz dopuštenje razrednika ili predmetnog nastavnika.

U kabinet učenici ulaze zajedno s nastavnikom.

Članak 18.

Prilikom ulaska odnosno izlaska nastavnika ili ravnatelja u/iz razreda učenici su dužni ustati.

Članak 19.

Tijekom nastave učenici ne smiju razgovarati, dovikivati se, prepirati i šetati po razredu.

Učenik koji želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke.

Učenik kojega je nastavnik prozvao, dužan je ustati.

Članak 20.

Na nastavi učenik ne smije koristiti mobitel, walkman i druge slične naprave.

Članak 21.

Učenici ne smiju bez dopuštenja ulaziti u zbornicu, ured ravnatelja i tajnika. Ako trebaju nastavnika, s njim mogu razgovarati u hodniku ili u kabinetu..

Članak 22.

Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati. Mali odmor traje pet minuta, a veliki odmor 20 minuta.

Za vrijeme malih odmora učenici ne smiju napuštati Školu, a za vrijeme velikog odmora mogu boraviti u okolišu Škole.

Članak 23.

Kod napuštanja učionice učenici moraju ponijeti svoje stvari.

Škola nije odgovorna za nestanak stvari i novca učenika za vrijeme njihova boravka u Školi.

Članak 24.

U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.

Redari:

– dolaze 15 minuta prije početka nastave, pregledaju učionicu i o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima izvješćuju dežurnog nastavnika

– pripremaju učionicu za redovnu nastavu, brišu ploču i donose prema potrebi nastavna sredstva i pomagala

– izvješćuju voditelja turnusa o nenazočnosti nastavnika na nastavi

– prijavljuju nastavnicima početkom svakog nastavnog sata nenazočne učenike

– izvješćuju o nađenim predmetima nastavnika, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću i sl.) odnose na portu, a nakit, novac, mobitel i sl. voditelju turnusa ili tajniku

– nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stalaka i ostaloga inventara te o uočenim oštećenjima izvješćuju dežurnog nastavnika ili tajnika.

Članak 25.

Za vrijeme odmora jedan od redara obvezno mora biti u učionici i održavati red.

Svakog učenika koji se ne pridržava reda, redar je dužan prijaviti dežurnom nastavniku.

Članak 26.

Redare iz članka 24. ovoga Pravilnika određuje razrednik prema abecednom redu.

Članak 27.

Knjige posuđene u knjižnici učenik je obvezan čuvati i neoštećene pravodobno vratiti.

Članak 28.

Učenici su odgovorni za štetu koju učine na imovini Škole prema općim propisima obveznog prava.

Članak 29.

Za nanošenje materijalne štete Školi odnosno imovini Škole, imovini učenika nastavnika ili drugih radnika, učenici za koje se utvrdi da su počinitelji nadoknaditi će štetu.

Članak 30.

Nakon što primijeti ili sazna da je nanesena određena šteta razrednik je dužan provesti istragu u razredu i pokušati doznati tko je počinitelj štete. Počinitelj štete dužan ju se nadoknaditi.

Ukoliko svi razredi koji su boravili u učionici odnosno prostoru Škole u kojem je nastala šteta decidirano tvrde da nisu počinili štetu, razrednici su dužni problem iznijeti pred Školski odbor koji će o tom raspraviti i donijeti odluku.

Članak 31.

U slučaju da je šteta počinjena u dijelovima Škole koji su zajednički svim učenicima, pa se ne može utvrditi tko je počinio štetu, istu će nadoknaditi svi učenici Škole.

Odluku o visini štete donosi Školski odbor na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje štete.

Članak 32.

Kod svih slučajeva nastanka štete razrednik je dužan izvijestiti roditelje na roditeljskom sastanku i obavijestiti ih u koje će se iznosu šteta nadoknaditi.

 

V. DEŽURSTVA

 

Članak 33.

U Školi za vrijeme rada dežuraju nastavnici i učenici.

Raspored i obveze dežurnih nastavnika određuje ravnatelj, a raspored dežurstva učenika razrednik prema prethodnoj odluci Nastavničkog vijeća.

Raspored dežurstava objavljuje se na oglasnoj ploči Škole.

Članak 34.

Mjesto i trajanje dežurstva određuje ravnatelj.

Članak 35.

Dežurni učenik:

– daje potrebite obavijesti učenicima i građanima

– pomaže u radu voditelju turnusa

– nosi oglasnu knjigu.

Članak 36.

Dežurni učenik vodi knjigu dežurstva.

U knjigu dežurstva učenik upisuje podatke koje odredi ravnatelj.

 

VI. KRŠENJE UNUTARNJEG REDA

 

Članak 33.

Postupanje prema odredbama ovoga Pravilnika sastavni je dio radnih obveza radnika i učenika Škole.

Radnik koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, odgovoran je za težu povredu radne obveze.

Učenik koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, odgovoran je prema Statutu Škole.

Osobu koja za vrijeme boravka u Školi krši unutarnji red, dežurni nastavnik udaljiti će iz prostora Škole.


Loading...
XV. gimnazija